حاج کوروش کبیر

Monday, September 13, 2010

میگن مموتی با خودش قیچی برده بوده که «کوروش بزرگ» رو ختنه کنه و به دین اسلام مشرفش کنه، ولی اسفندیار جلوش رو گرفته و راضیش کرده فقط چفیه بندازه دور گردنش!

0 comments: