گاه...ها- 1

Wednesday, September 15, 2010

گاهی باید ولش کنی، رهاش کنی، بذاری بره...
خودتو نگه داری ولی اجازه بدی بره...
سخته برات، نمی‌تونی تحمل کنی ولی صبر کن...
برمی‌گرده، می‌فهمه که اشتباه کرده، وقتی برگشت؛ به روش نیار، انگار نرفته بوده.
ولی اگه برنگشت، برنگشته دیگه، هیچی...

0 comments: