توتال کور

Monday, September 13, 2010

میگه «استانداردترین» دستگاه ورزشی... مگه میشه برای یک ویژگی مطلق از صفت نسبی استفاده کنیم؟ مثل اینکه بگیم «من بیست ترین نمره کلاس رو گرفتم»!

0 comments: