گاه...ها- 2

Wednesday, September 22, 2010

گاهی باید آنقدر صبر کرد،
که روزگار آبستن حوادث شود...

0 comments: