خرید بنزین؛ با عواید اوین

Thursday, September 16, 2010

با یک حساب سرانگشتی و دو دوتا چارتا میشه فهمید که دولت با وثیقه‌های «شیوا نظرآهاری» و «سارا شرود» تونست سهمیه بنزین مهرماه رو تامین کنه، برای بعدش هم خدا بزرگه!

1 comments:

امیر رضایی said...

ای بابا ریز نوشت جان

این ارقام رو هم ریز میبینی ها( خرید بنزین)

می خوای برای اینکه ناراحت نشی وام هم بهشون بدن اجرشون ضایع نشه؟