بابام و سریال جراحت

Saturday, September 4, 2010

بابام درحالیکه داره چای با زولبیا می‌خوره، زیرلبی: این امیرحافظ شل و وارفته و بی‌بخار، چطور تونسته این دختره‌ی سرکش رو حامله کنه؟
!

0 comments: