بیشترین شهید تاریخ

Thursday, September 9, 2010

سید جواد هاشمی تا حالا یازده بار جانباز و بیست و پنج بار شهید شده!
بیشتر از اونی که «آلن دلون» تو فیلمهاش مرده!