صد رحمت به غریبه‌ها

Saturday, September 11, 2010

بنده از همینجا مراتب اعتراض و انزجار خود و خانواده خود را از «دوستان، نزدیکان و فامیل» گرامی اعلام کرده و ابراز می دارم: «عمرا اگه سال دیگه بهتون افطاری بدیم. نامردا! می‌مردین اگه جواب اون افطاری‌ها رو می‌دادین؟» ماه رمضون تموم شد و دریغ از یک مهمونی...!