بچه‌ها سه ماه و خورده‌ای صبر کنین

Friday, September 24, 2010

دل تو دلم نیست که تا وقتی این منشور کوروش تو ایرانه؛ انقلابی، کودتایی چیزی نشه، بعد از این چهار ماه انگلیس اینو صحیح و سالم برگردونه تو موزه‌اش، بعد هرچی خواست بشه!

0 comments: