اعتراف خوابگاهی

Tuesday, September 7, 2010

آیا هنوز هم تو خوابگاه‌ها تلفن کارتی هست که روی کیت کارتهاش تف آدامسی بمالیم و بشه باهاش مجانی صحبت کرد؟ زمان ما که بود!

0 comments: