چاک لباسش تا اینجاش بود

Thursday, September 30, 2010

خانوما! لطفا وقتی از یک مهمونی زنانه برمی‌گردید، اینقدر با آب و تاب تعریف نکنید، ما هم دل داریم...!

2 comments:

Anonymous said...

ای جانن . دلت آب شد؟؟؟
حالا اییییین همه چیز شما دارین دل ما اب میشه .یه چیزم ما داشته باشیم دل شما اب شه. چی میشه مگه؟؟
; )

Anonymous said...

راستی یه سوال!!!
شماصبح و ظهر و شب اپ دیت میکننین؟