عشق ایرانی جماعت به پول خورد

Saturday, September 11, 2010

مسافر: چند شد؟
راننده: سیصد تومن
(مسافر هزاری را به راننده می‌دهد.)
راننده: خورده ندارین؟
مسافر: چرا
سیصد تومن به راننده می‌دهد!

1 comments:

علی.ش said...

به جز عشق به پول خرد، میشه ترس از نداشتن پول خرد برای راننده‌ی بعدی و نداشتن پول خرد همون راننده رو هم دلیل این قضیه دونست.