باز آمد بوی گند مدرسه

Thursday, September 23, 2010

از اول مهر، خاطره زیاد دارم ولی مهمترینش مربوط میشه به کلاس اول دبستان که از وقتی بابام منو رسوند مدرسه تا وقتی ظهر اومد دنبالم، یک نفس گریه کردم، نزدیکهای ظهر هم یه شیکم سیر زیر میزم جیش کردم که تا پای تخته سیاه رسید!

0 comments: