در کلاس آموزش بافتنی اتفاق افتاد

Tuesday, September 21, 2010

مربی: یکی از رو، یکی از زیر، یکی از رو، یکی از زیر...
هنرآموز: خانوم نمیشه همه‌اش از رو باشه، اونجوری خیلی باحالتره...!