استفاده بهینه از عرقگیر

Tuesday, September 21, 2010

نمی‌دونم فقط تو خونه ماست یا بقیه خونه‌ها هم همین بساط هست که هرچند وقت یکبار می‌بینم زیرپوشهام غیب شدن و فرداش می بینم تبدیل شدن به دستمال گردگیری!

2 comments:

ali said...

به عنوان دم پخت هم استفاده میشود...چه برنجی بشه

Anonymous said...

علی جان دم پختک اسم یه غذاس ننه .
اونی که شوما منظورته دمکنیه

یعنی چیزی که دم میکنه

ریز نوشت جان ننه این یه جور بکار گیریه چس انداز برای به جریان انداختن اقتصاد جومعس ننه .بده ؟؟کنک کیکنن بهت تا مفید باشی واسه جومعت؟