باشو غریبه کوچک

Sunday, September 12, 2010

چقدر پیر شده بود سوسن تسلیمی... دلم گرفت که اون همه زیبایی شکسته شده بود...