فکر کردين من باکلاس و روشنفکر نيستم؟

Friday, September 17, 2010

«سلام. خوبی؟»

خداحافظ گری کوپر- رومن گاری
.
.
.
تمام اين کتاب رو ميشه تو گودر پيدا کرد، لطفا بکشين بيرون ديگه، به خدا همه‌مون اين کتاب رو خونديم!