چقدر زود مهمانی خدا می‌رسد

Thursday, September 9, 2010

از عجایب روزگار اینکه ماه رمضان که تموم میشه، به جای یک سال فاصله تا ماه رمضان دیگه، یازده ماه فاصله داریم تا سال بعدش!

0 comments: