معجون بهشتی

Saturday, September 25, 2010

فکر کنم بیشترین گیاهی که تو بهشت پیدا میشه، جنسینگ باشه! از بس بهشتیان سرشون گرم «حوری و غلمان بازی» هست، انرژی کم میارن و هی باید خودشون رو تقویت کنن!

0 comments: