مجددا زلزله شیراز- واقعی

Tuesday, September 28, 2010

زنگ زدم به یکی دیگه، میگم چه خبر از زلزله؟ میگه: بدموقع اومد، سر ظهر بود، از خواب و استراحت انداختمون!
به جان خودم!