طرح «کتاب من مال تو»‏

Tuesday, September 21, 2010

آقا گرگه پیگیر طرحی شده که من هم خوشم میاد. خودش اینجوری توضیح میده:

تو كافه نشسته بود
آخرين صفحات كتاب رو ورق زد
خودكارش رو برداشت:
«من چهارمين نفری هستم كه اين كتاب رو خوندنم، اميدوارم...»
كتاب رو روی ميز گذاشت
تو خيابون قدم ميزد
برف می باريد
هوا سرد بود
اما ميخنديد و خوشحال بود...

اگه شما هم ميخوايد تو لذتش سهيم بشيد به طرح «كتاب ِ من مال ِ تو» بپيونديد
.
راه‌اندازی طرح
توضيحات تكميلی طرح

0 comments: