ايجاد دوگانگي در بين حضار

Wednesday, September 30, 2009

«سلام، هاله هستم...»
عده اي ازحضار استفراغ مي كنند و عده اي ديگر از حضار از هوش مي روند!

0 comments: