صد شرف داره به دولتي

Friday, September 4, 2009

يك- خاك بر سرت كنن، مدرك تو هم كه وقفي از كار دراومد؟!
***
دو - آقا دوماد چيكاره ان؟
تو يكي از شعبه هاي سازمان اوقاف و امور خيريه هستن
***
سه- والدين گرامي، با پرداخت به موقع شهريه، سهم خود را در امر مقدس وقف بپردازيد. با تشكر، امور مالي
.
.
.
راهنمايي تيتر: اقلا با پول خودمون درس خونديم، نه بودجه ي دولت

0 comments: