انفجار تشک بادی يك آپارتمان را ويران كرد

Sunday, September 6, 2009

از بچگي مي گفتن نپر روي تختت، اينم نتيجه اش! خدا كنه يارو مجرد و تشكش يك نفره بوده باشه
http://fardanews.com/fa/pages/?cid=86870

0 comments: