مسافربر شخصي

Friday, September 25, 2009

راننده بقيه ي پول را پس داد و منتظر ماند تا ببيند مسافر اعتراض مي كند يا نه. مسافر بعد از رفتن ماشين با خودش گفت: چه راننده ي باانصافي، چقدر كم گرفت. راننده هم بلند خنديد و گفت: دستش درد نكنه، نگفت بقيه اش رو پس بدم.
راننده تازه از شهرستان آمده بود و نرخ مسيرها را نمي دانست.

0 comments: