به بهانه حضور ابي در بي بي سي فارسي

Monday, September 28, 2009

دوست دارم برم كنسرت ابي، بعد ابي بخونه «وقتي دلگيري و تنها...»، بعد همه تكرار كنن و من تكرار نكنم و تو چشمهاي ابي نگاه كنم، بعد ابي بگه «يه بار ديگه»، بعد باز مردم تكرار كنن و باز من تكرار نكنم و ابي قبول نكنه، همينجوري ادامه بديم... بعد بار بيستم مردم تكرار كنن «وقتي دلگيري و تنها...» من هم تكرار كنم و تو چشمهاي ابي نگاه كنم و بعد ابي خوشش بياد و بگه «ها... ماشالاه...» و بقيه اش رو بخونه!

0 comments: