حيف نون

Thursday, September 3, 2009

از وقتي نون گرون شده، حيفم مياد بخورمش، اول خوب بهش نگاه مي كنم و بعد با احترام مي ذارمش تو دهنم و با اكراه قورتش مي دم...!
.
.
.
نمرديم و نون هزار تومني هم خورديم!

0 comments: