تحريك ناپذير

Monday, September 14, 2009

ميرحسين: مردم مواظب باشيد شما را تحريك نكنند...
مردم: خوشبختانه شيشه هاي نوشابه نقاط تحريك شدني را از كار انداخته!

0 comments: