جك و كيت و ساير در تلويزيون ايران

Friday, September 25, 2009

مي گن صدا و سيما سريال لاست رو خريده و مي خواد از تلويزيون پخش كنه.
به نظر من تنها راه براي انجامش اينه كه توي دوبله بگن «جان لاك» عاقده و همه رو به هم محرم ميكنه!