خودمون رو مسخره كرديم با اين مسلموني مون

Tuesday, September 22, 2009

با پايان يافتن ماه رمضان، قرآن ها تا يازده ماه ديگر به گوشه ي كتابخانه ها و لب طاقچه ها تبعيد شدند...

0 comments: