اعراب باديه نشين و متمدن

Thursday, September 24, 2009

تو مدرسه يه درسي داشتيم كه توش به نقل از يكي از امامان يه شعري نوشته بود:
به جاي كِرِم هاي مردم پسند، بر آن چهره ها كِرم ها مي خزند
بعد من هميشه تو كف اين بودم كه مگه زمان اون امام، كِرِم هم اختراع شده بوده؟!

0 comments: