اعتماد به نفست منو كشته

Wednesday, September 9, 2009

درسته پول ندارم، ولي خوب دل كه دارم
خط ثابت ندارم، ولي ايرانسل كه دارم
كت پوست مار ندارم، شلوار لي كه دارم
پاسپورت كانادايي نه، ولي كارت ملي كه دارم
چاي ساز نه ندارم، ولي قوري كه دارم
خوش مي گذره با اينكه جيب من خاليه
.
.
.
راهنمايي: دونوازي اساتيد تتلو و طعمه

0 comments: