حضور 85 میلیونی مردم، جهان را به حیرت واداشت

Saturday, September 5, 2009

وي سپس درحالي كه چند نفر از حضار خنده ي خود را مخفي مي كردند، عده اي از خنده غش كرده و از حال رفته بودند و چند نفر از پشت پرده بال بال مي زدند و چيزي مي گفتند، افزود: البته من به ريال گفتم، شما به تومان حساب كنين! هرچند اگر برگه هاي تعرفه تمام نمي شد و ساعت اخذ راي نيم ساعت ديگر تمديد مي شد و حاميان انقلاب مخملي تقلب نمي كردند، جمعيت به صد ميليون هم مي رسيد!
.
.
.
سال آينده: حضور هشتاد و پنج ميلياردي مردم ايران در انتخابات سال گذشته، مشت محكمي بود بر دهان ياوه گويان!
.
.
.
مي گن دروغ رو اينقدر بزرگ بگين كه خودتون هم باورتون بشه

0 comments: