شهيد زنده ي اصلاحات

Thursday, October 1, 2009

سعيد حجاريان اولين بيانيه ي خود را پس از آزادي از زندان صادر كرد:
- .... ... ....... ... ........، .. ........ .... ... . .... ......!
زيرنويس: من دلم براي بازجوم تنگ ميشه، زودتر منو برگردونين اوين!

0 comments: