يادش به خير

Monday, September 21, 2009

معلم هاي ادبيات مون كه به «بازرگانان» مي گفتن: «بازُرگانُن»!
يادتونه؟