مزاحم كجايي كه يادت به خير

Monday, September 21, 2009

يه مزاحم تلفني بود كه هر روز مزاحمم مي شد، الان چند روزه كه زنگ نزده، دلم براش تنگ شده. اگه اينجا رو مي خونه ازش خواهش مي كنم كه دوباره شروع كنه به پوف كردن!

0 comments: