موشك جواب موشك

Monday, September 14, 2009

پنج به اضافه ي يك در جواب بسته ي پيشنهادي ايران، «شسته ي پيشنهادي» خود را نشان داده و به «دسته ي پيشنهادي» خود اشاره كردند!

1 comments:

che said...

سلام این بسته پیشنهادی خیلی باحال بود و کلی خندیدم. دمت گرم جدن ها.