عذ ا ب و جد ا ن

Tuesday, September 22, 2009

عذاب وجدان دارم كه تا حالا توعمرم حتا يك بار هم از «نيم فاصله» استفاده نكردم!

0 comments: