نامه علي عليه السلام به مالك، در باب وزيرانش

Thursday, September 3, 2009

«مالك... بدترين وزراي تو كسي است كه پيش از تو وزارت اشرار را داشته و در گناهان شريك آنان بوده است. هرگز او را از خواص خود قرار مده، زيرا آنان ياران گنه كارانند و برادران ستمكاران»

0 comments: