هلونامه

Friday, September 4, 2009

... از ديگر فوايد هلو مي توان به خاصيت «مُسهِل بودن» آن اشاره كرد كه در درمان «يُبوست» كارايي بسياري دارد...!

0 comments: