ليدي گاگا؟

Thursday, September 24, 2009

!به خدا فحش نيست ها
.
.
.
راهنمايي: خدا قسمت نكنه
Lady Gaga

1 comments:

che said...

اتفاقن چیزه بدی نیست. من حاضرم که خداوند این رو به من قسمت بکنه!