ببند... تا بالا نياوردم

Wednesday, September 30, 2009

وقتي دهنت رو اينجوري كج مي كني كه نشون بدي مثلا خيلي بي تفاوتي و مي خواي طرف مقابلت رو مسخره كني، حالم رو بيشتر از هميشه به هم مي زني و بيشتر از قبل ازت متنفر ميشم...