تجاوز به اعصاب

Friday, September 25, 2009

فكر مي كنم اثري كه بيست و سي مي تونه روي زندانيها بگذاره، صد برابر مخربتر از تجاوز با شيشه ي نوشابه ي خانواده ي دو و نيم ليتري باشه!

0 comments: