خواهش مي كنم بيا

Saturday, September 19, 2009

امام زمان، ماه رمضون داره تموم ميشه، خواهش مي كنم قول بده تا رمضان سال آينده بياي... چون سال ديگه روزها خيلي بلند ميشه و گرم، شايد اون زمان بتونيم ازتون اجازه بگيريم كه يك روز درميون روزه بگيريم، يا اقلا كله گنجشكي بگيريم!

0 comments: