تسبيح سبز

Monday, September 21, 2009

ديدن اين پيرزن ها با چادر كش دار و مقنعه چونه دار، با دستبند سبز و علامت ويكتوري، توي راهپيمايي هاي سبز، اشكمو درمياره...

0 comments: