روضه ي زنانه

Thursday, September 17, 2009

موي جو گندمي اي دارم...
(بَه بَهِ حضار...)
چشم و ابروي مشكي اي دارم...
(لَه لَهِ حضار...)
بدن ورزيده اي دارم...
(هِق هِقِ حضار...)
كه همه متعلق به شماست...
(جـِرجـِر حضار...)


و اينگونه حضار خود را براي جورج كلوني (بر وزن برج فلوني!) جـِر مي دهند
روش فشار بده تا بزرگ بشه!