تره به تخمش ميره

Saturday, September 19, 2009

وي افزود: ملت ايران براي اين تحرکات شما سر سوزني تره هم خورد نخواهد کرد...
تشنج حضار به دليل آلرژي به بوي تره
.
.
.
راهنمايي تيتر: حسني به باباش

0 comments: