صحنه

Tuesday, September 8, 2009

يه پسربچه يك ساله، تو كوچه، بدون دمپايي، يه تيشرت گل و گشاد تنش، بدون شورت و شلوار، داره اين طرف و اون طرف مي دوه، درحاليكه شوم*بولش هم تكون- تكون مي خوره و كلي كيف مي كنه...
با ديد هنري به اين صحنه نگاه كنيد، نه ديد پ*رنو