حذف رنگ سبز

Wednesday, September 23, 2009

خوبه هنوز رنگ سبز رو از پرچم ايران حذف نكردن و به جاش آبي نگذاشتن
.
.
.
راهنمايي: به پرچم روسيه هم نزديك ميشه