حكومت اسلامي

Saturday, September 19, 2009

از نشانه هاي حكومت اسلامي فعلي اينست كه:
روزه داري مايه ي خجالت و روزه خواري باعث افتخار شده!

0 comments: